תקנון:

ברוכים הבאים לאתרים:

התרופה hatrufa.co.il\com,פרמה לוגו ,pharmalogo.co.il\com גרפוקייר graphocare.co.il\com,גרפולוגים graphologim.co.il\com ,  

גרפומד graphomed.co.il\com,גריאטיכול geriaticol.co.il\com ,כתב דייט ktavdate.com,פרמה עור pharmaor.co.il\com,

מ.ל פארם mlpharm.co.il\com, אולדרויט ,oldervit.co.il\com ו/או גם כאלה שיתווספו בעתיד (להלן: "האתרים")

האתרים לעיל, כולם ולחוד, מופעלים בלעדית על ידי התרופה סי.או.אי.אל בע" מ (להלן החברה)

האתרים משמשים, בין השאר, כאתרים מסחרים וירטואלים אלקטרונים אשר מציעים, בין היתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת ליצרנים, משווקים,

נותני שירותים ואנשי מקצוע(להלן: "הספקים")  להציע, לפרסם, ללמד, לקשר וכו'

א. כללי

1. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, גם אם נאמר בלשון זכר.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים והגולשים באתרים (להלן משתמש, משתמשים, גולשים)

3. כל שימוש באתרים, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

4. החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לשנות תקנון זה.

5. למען הסר ספק, בעת הרשמה כחבר במי מהאתרים אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני.

ב. מי רשאי להשתמש באתרים

1. כל אדם, לרבות חברה, רשאים להשתמש באתרים, באיזורים המוגנים בשם משתמש וסיסמא, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2  המשתמש הינו הבעלים או מפעיל של בית מרקחת בארץ(לאתר hatrufa.co.il)

3 המשתמש אינו קטין

4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

5 המשתמש נרשם בתום לב לאתרים בהם מבוצע רישום ומעוניין לפעול דרכם.

ב2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם/חברה/עסק, להשתמש באתרים, באופן זמני או לצמיתות,

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

3.המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;

4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

5. בכוונת המשתמש לנצל את משאבי האתרים לטובת צד ג'.

6. המשתמש ניצל את פלטפורמת האתרים לשם סחר והעברת תרופות או בכל פעולה בניגוד לפקודה ו/או תקנות ו/או נוהלי הרוקחים.

ג. פעולת האתרים

1. באמצעות האתרים - האתר/ יצרנים/ ספקים/ מטפלים/ אנשי מקצוע או כל גורם צד ג' ספקים יכולים להציע שירותים ו/או מוצרים.

2. המידע המועבר באמצעות האתרים הינו לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים. המחירים המוצעים אינם משקפים בהכרח את המחיר

 הנמוך ביותר בשוק. המוצג בכל הצעה או פרסום הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

3. המכרזים והעסקאות יכולים להיות  מוגבלים בזמן, תלויים במספר מינימלי של רוכשים או גם מוגבלים במספר מקסימלי של כמויות ורוכשים.

4. משמעות הלחיצה על כפתור ה - "הזמנה", או משלוח כתב יד ו/או סיום ההליכים הנלווים להזמנה, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות

 ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם להתנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה ו/או הספקים ו/או הנכללים באתר. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה

כי הצעתו של משתמש ו/או מזמין שירות תאושר והעסקה תושלם.

5. בכדי לאפשר פעילות באתרים( בחלקם), יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש, כפי המצויין ונדרש באתר. חשבון משתמש זה, ישמש לבצע פעולות

 שונות באתר, לרבות, הדפסות, צפייה במבצעים, מכרזים, הצעות שונות, תנאים וכד', כמו גם שינויי הגדרות המשתמש וכדומה.

6. מועד קבלת ההצעה/ הזמנה יהיה כפי שנרשם במחשבי החברה והוא יהא המועד הקובע לכל דבר.

ד. הרישום באתרים

הרישום באתרים המחייבים ברישום יהיה על פי הנדרש בהם.

1. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עברה על תקנון האתרים והחברה ועלול לגרור ביטול מיידי של הרישום, בכל עת וללא הודעה מראש.

ה. אספקת המוצרים ו/או השירותים

1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תבוצע ישירות על ידי הספקים בלבד ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות הנהוגים בין הספק למזמין.

2. החברה לא יהיו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מגורמים הנעוצים בספק ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

בכל מקרה יש לעיין היטב בתנאי ההצעות והמכרזים ולפעול על פיהם.

ו. ביטול הזמנה /השתתפות או בקשת שירות

1.  כל מזמין רשאי לבטל את הזמנתו אלא אם צויין אחרת ו/או בהתניות להזמנות/מכרזים באתרי hatrufa.co.il, pharmalogo.co.il

בשאר האתרים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

2. ביטול ייעשה על פי הנדרש באתר.

3. אין החברה אחראית לקבלת השירותים ו/או המוצרים ו/או הטובין מהספקים, בכל עת.

ז. ביטול הצעה/מכרז/שירות

1.החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק הצעה ו/או מכרז ו/או שרות, כולם או חלקם,

ו/או את פעילות האתרים, כולם או חלקם.

2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמשים דרך האתר הרלוונטי.

3. לא תהיה למשתמש  כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בגין ביטול העסקה.

ח. אחריות

1. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים,

 למעט אלה המוצעים ישירות ודרך האתרים (אתרי הגרפולוגיה) ו/או מוכרת את המוצרים המוצגים באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין

באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין

ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תאריכי פג תוקף ו/או החלפתם של המוצרים

 החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם

באתרים חיצוניים(קישורים), שאליהם ניתן להגיע באמצעות  האתרים. תמונות המוצרים באתרים נועדו להמחשה בלבד.

2. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתרים.

החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא תתקבל (מכל סיבה שהיא)

ו/או לכל בעיה טכנית שיש בה כדי למנוע ממשתמש ו/או ממבקש שירות מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתרים.

3. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

4. החברה  ו/או כל אדם מטעמה, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע לדיוקם, אמינותם ומהימנותם. נוסף לכך, לא תישא החברה

בכל אחריות לאי נוחות, נזק, עגמת נפש או אבדן ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.

5. התכנים והמידע באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה רפואית, חוות דעת, או תחליף להתייעצות עם מומחה או רופא
6. יתכן ובמידע חלו טעויות ו/או השמטות. כל המסתמך על המידע ו/או תכני האתר בכל דרך שהיא ו/או מעביר את המידע לצד שלישי עושה זאת

על אחריותובלבד ומסיר מהחברה כל אחריות. השימוש בתכנים ו\או במידע שבאתר הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש ולחברה

לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך. המשתמש מחויב לבדוק ולאמת כל מידע, תוכן, נתון או חישוב שנתקבל

בעת השימוש באתרים, ואינו רשאי להסתמך עליו כמות שהוא ו\או להעבירו לצד שלישי.

7. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לשימוש בתוכן ו/או במידע הקיים

ו/או שיהיה באתרים בעתיד. כמו כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך וידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים

שבאתר יתכן והינם כלליים וחלקיים בלבד ו/או חלו בהם שגיאות ו/או טעויות כאלה או אחרות. מובהר בזאת כי אין לראות במידע שבאתר ו/או בקישורים

למידע באתרים אחרים כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להמנע מפעולה כזו או אחרת.

ט. סודיות ופרטיות

1. כל הפרטים שימולאו על ידי המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

2. החברה לא תעביר פרטי משתמש לאף גורם אחר.

3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש, אם ימסרו, באתרי הגרפולוגיה, אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש

 המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. יש לציין כי אמצעי תשלום לא מועברים בדרך מקוונת באתרים.אלא רק טלפונית.

4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים

ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי.

5. אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.

 אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין

 שם משתמש וסיסמא בכל כניסה לאתר.

י. זכויות וקניין

1. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתרים – לרבות שמותיהם והסיומות לשמות ו/או בתכנים ובמאמרים המתפרסמים בהם, שייכים לחברה.

מובהר בזאת כי אין למחוק, לשנות, לתקן, לשכתב, להוסיף, לצלם, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי ו/או לעשות

כל שימוש אחר, מסחרי ו/או לא מסחרי אחר בכל תכני או פרסומי האתרים בלא קבלת הסכמה מפורשת מהחברה, כל דבר לפי העניין ורק בכתב ומראש.

יא. דין ושיפוט

1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.